In Soest woont jong en oud

Het CDA vindt het belangrijk dat Soest een plek blijft waar jong en oud kan wonen. Je groeit er op, gaat er naar school, je sport er, je gaat studeren en vertrekt misschien naar Utrecht, Amsterdam of Maastricht, maar je komt regelmatig weer even terug voor je familie- en vriendenkring. Als je je eerste baan hebt, kun je er terecht voor een betaalbare woning en als het gezin uitbreidt kun je in Soest blijven wonen, kunnen je kinderen er naar school en naar een vitale sportvereniging. Nog later, als de kinderen het huis uit zijn, kun je zelf kleiner gaan wonen en heb je zorgarrangementen die bij die levensfase passen; kortom: je kunt, als je dat wilt, je gehele leven in Soest of Soesterberg blijven wonen. Het CDA benadrukt het belang van het behoud van de ruimtelijke kenmerken van Soest. Het CDA ziet Soest als een plaats die betaalbaar is voor gezinnen, dicht bij de grote steden is gelegen maar toch ”dorps” van karakter is en een gevarieerd en gewaardeerd landschap kent. De Soester Duinen, De Eem, de Eng, de bossen bij Pijnenburg en de Paltz en het Park van de Vliegbasis; ze maken tezamen dat Soest een unieke gemeente is, vooral omdat al dat moois te vinden is binnen de drukbevolkte Randstad. Dat zorgt ook dat zowel de druk op het landschap als op de woningvoorraad in Soest groot is en zal toenemen.

Het is zaak die goede kenmerken van Soest als een groene oase, een Groene buitenplaats in de Randstad, te behouden. In Soesterberg zijn ontwikkelingen in gang gezet die van het dorp een schitterend dorp met een eigen karakter maken; Soesterberg wordt dan ook zeker geen vinexwijk. In Soesterberg zijn de huidige plannen toereikend om uit te groeien tot een dorp van circa 9.000 inwoners. De uitgangspunten hebben gevolgen voor de omvang van de ruimte voor woningen, wegen, openbaar groen, bedrijventerreinen, sport- en recreatievelden, duurzame energie etcetera. In 2019 of 2020 moeten gemeenten aan de slag met het opstellen van een visie op de omgeving. Soest is hier al mee bezig. Betrokkenheid van bijvoorbeeld inwoners, instellingen en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is voor het CDA vanzelfsprekend. Het CDA is altijd uitgegaan van het principe van de ‘rode contouren’, dat wil zeggen, de lijnen rond de dorpskernen waar buiten niet gebouwd mag worden. We hechten veel aan het beschermen van de gebieden die het waard zijn te behouden. Tegelijk is het nodig de consequenties te doordenken als er geen terreinen meer zijn binnen de bebouwde kern. Het volbouwen van open plekken kan niet eindeloos doorgaan. Het CDA wil voor nieuwe woonoplossingen volledig inzetten op het gebruik van leegstaande panden, bestemmingswijzigingen voor woningen, herontwikkeling, almede op inbreidingslocaties in Soest zelf. Initiatieven hiertoe worden dan ook sterk gestimuleerd en ondersteund. Pas daarna kan een verschuiving van de rode contour aan de orde komen. Voor het CDA is van doorslaggevend belang dat wij in onze gemeente duidelijkheid hebben over de gebieden die we zo uniek en het behouden waard vinden dat we daar geen enkele bebouwing toestaan.

Een werkende woningmarkt

De woonwensen van de Soester inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid en het woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die levensloopbestendig zijn. Ook de kwaliteit van de buurten is hierbij relevant. Het stedenbouwkundig ontwerp van nieuwe bouwplannen zal inzetten op de woonbeleving van de inwoners, nl. een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke woonomgeving. De ruimtelijke kwaliteit is van grote waarde. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA graag in duurzame woningen. Dat doen we vooral door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het maken van afspraken met woningbouwcorporaties over verduurzamen en investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (sportclubs, scholen). Belangrijk is zo te bouwen dat starters en mensen met een middeninkomen, maar ook senioren een geschikte woning kunnen vinden. Dit is zowel van toepassing op de bestaande woningvoorraad als op nieuwbouw.

Kindvriendelijke buurten

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien, zowel binnen als buiten. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Investeringen in een kindvriendelijke omgeving en goede gezinsbegeleiding komen direct de jeugd ten goede en kunnen dure zorgstructuren en de inzet van jeugdzorg beperken.

Veilige buurten

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties vooral bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Kinderen moeten veilig naar school of naar sport kunnen lopen en fietsen. Daarom wil het CDA in kinderrijke buurten, en op de hoofdwegen waar kinderen en jongeren vaak oversteken, een gerichte aanpak van overlast en verkeersonveilige situaties realiseren. In straten in de omgeving van deze voorzieningen en op de hoofdwegen worden snelheidsverlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en is de verkeerssituatie ingesteld op het langzame verkeer.