Starten met preventie

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. De kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport zijn minder hoog dan zorgkosten. Preventie is dan ook beter dan genezen; iedereen is gebaat bij goede voorlichting over bijv. roken, alcohol- en drugsgebruik, gokverslaving en gezonde voeding. Voorlichting over de effecten van sport, goede voeding en leefgewoonten hoort daar bij, alsmede concrete acties zoals de verkrijgbaarheid in kantines van sportverenigingen en scholen van alleen gezonde producten.

Zorg op maat leveren

Het CDA gaat uit van de waardigheid van mensen en dat mensen zelf willen beslissen over hun gezondheid. Ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen en hoe we kunnen aanvullen wat niet meer mogelijk is. Dat vergt maatwerk. We blijven uitgaan van een integrale benadering, omdat het belangrijk is om bij gezinnen of personen met meerdere problemen deze problemen in samenhang aan te pakken. Het CDA wil dat de mens centraal staat in de zorg, zowel bij het verlenen van de zorg als bij de bekostiging ervan. Daarom zijn we voorstander van persoonsvolgende bekostiging waar dat kan. Het vragen van een eigen bijdrage is niet vreemd, maar we willen niet dat mensen daarom zorg mijden. Een stapeling van eigen bijdragen willen we voorkomen. Het is beter en vaak ook goedkoper om zo vroeg mogelijk zorg te kunnen bieden.

Wonen met welzijn en zorg

De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis verstrekken en nog beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van de inwoners. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.

Mantelzorgers ondersteunen

Veel mensen zorgen graag voor elkaar, maar als het gaat om mantelzorg is dat vaak niet vrijwillig: men kiest er veelal niet voor en men kan er ook niet zo maar mee stoppen; het is een grote verantwoordelijkheid. Vaak ziet men zichzelf ook niet als mantelzorger, maar als partner, kind, familie of vriend(in). In communicatie en beleid dient hiermee rekening te worden gehouden. Daarbij speelt dat mantelzorg zwaar kan zijn. Dagopvang en respijtzorg (de zorg van de mantelzorger wordt tijdelijk overgenomen) in de gemeente moet op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Vaak zijn zij beperkt in hun mogelijkheden een eigen leven op te bouwen, kunnen geen leeftijdgenootjes ontvangen of op sport gaan. Belangrijk is hen waar mogelijk te ondersteunen. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting is belangrijk. Zo nodig wordt de expertise op dit terrein binnen de gemeente uitgebreid. Het is belangrijk te onderzoeken hoe mantelzorgers kunnen worden ondersteund, of degene waarvoor men zorgt nu in onze gemeente woont of niet. Het is belangrijk dat werkgevers rekening houden met andere taken die werknemers naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk of zorgtaken.

Geld voor zorg goed besteden

De opgave voor de gemeente Soest is om goede zorg te leveren voor het bedrag dat ze daarvoor beschikbaar heeft. Voor ons is het uitgangspunt: ‘Rijksgeld bestemd voor de zorg wordt besteed aan zorg’. Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren. Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg en het resterende deel toe te voegen aan de reserve voor het sociaal domein. Daarmee kan straks ook echt voor minder geld goede zorg worden geleverd, maar kunnen onverhoopte tegenvallers toch worden opgevangen.

Gezinnen ondersteunen

Ouders en scholen moeten de weg weten te vinden naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Het is belangrijk bureaucratie en fragmentatie in de hulpverlening terug te dringen: we gaan uit van wat past bij de persoon, niet wat past in het systeem. Alle kinderen in Soest moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Toegankelijke zorg

Sociaal team en jeugdteam functioneren in het algemeen goed in Soest. Van doorslaggevend belang is wel dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren op het juiste moment naar de meest adequate zorg worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Soms kan beter bij een andere gemeente worden aangesloten. Essentieel is ook dat ouders niet een zoektocht hoeven te ondernemen om ondersteuning te krijgen.