Standpunten

Hartelijk dank voor uw interesse in de standpunten van het CDA. Wij hebben deze alfabetisch voor u gecategoriseerd, zodat u snel kunt vinden wat u zoekt. Een verdieping op onze standpunten leest u in ons programma voor 2018 - 2022. U mag hiervoor uiteraard ook contact met ons opnemen!

Armoede bestrijden

Armoede leidt ertoe dat mensen financieel in de problemen kunnen komen, maar vaak ook op andere terreinen problemen tegenkomen, zoals een slechtere gezondheid, een lagere deelname aan sport- of andere verenigingen en een grotere kans op een sociaal isolement. Mensen met een laag inkomen of een uitkering verkeren dan ook vaak in een situatie die zij zelf ook niet wensen. Men is in eerste instantie zelf verantwoordelijk om een inkomen te verwerven. Als als dat niet lukt moet er voldoende financiële ondersteuning zijn.

Bewegen in de buitenruimte

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder.

Burgerschap bevorderen

Tolerantie, hoffelijkheid, oprechtheid, respect en inschikkelijkheid zijn eigenschappen die we allemaal waardevol vinden, maar niet zijn af te dwingen. De gemeente kan wel ondersteunend optreden, door bijvoorbeeld duidelijk te maken wat niet wordt geaccepteerd, wat burgers zelf kunnen regelen en wat we van de overheid mogen verwachten. Leren hoe we goed met elkaar omgaan, kan niet vroeg genoeg beginnen. Dat is grotendeels de rol van ouders, maar de gemeente kan daarbij ook een handje helpen.

Dienstbare gemeente

Het CDA vindt het positief als inwoners van Soest zelf met ideeën komen om de leefomgeving te verbeteren. Het CDA wil er aan werken dat initiatieven waarmee publieke voorzieningen worden aangeboden, het algemeen belang wordt gediend en door grote groepen worden ondersteund, kunnen worden uitgevoerd.

Duurzame toekomst

Duurzame toekomst ‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed rentmeesterschap vormt de kern van de CDA-visie op duurzaamheid en de energietransitie, de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het door de samenleving zelf laten oppakken van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. Juist het CDA kan er aan bijdragen dat het thema duurzaamheid uit de sfeer van snelle, kostbare maatregelen komt. Niet door de noodzaak van de klimaatproblematiek te verzwijgen, maar door deze uitdrukkelijk te benoemen, te werken aan realistische oplossingen en door eerlijk te zijn over lastige dillema’s waar we in verduurzaming mee geconfronteerd gaan worden. Belangrijk is ook dat het afvalbeleid op draagvlak onder de Soesters kan rekenen. De vraag is of dat het geval is als het aantal afvalcontainers voor elk huishouden steeds maar wordt uitgebreid.

Gemeenschapsgeld goed beheren

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld afkomstig van de Rijksoverheid. Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn dan ook zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Gezinnen ondersteunen

Ouders en scholen moeten de weg weten te vinden naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind. Het is belangrijk bureaucratie en fragmentatie in de hulpverlening terug te dringen: we gaan uit van wat past bij de persoon, niet wat past in het systeem. Alle kinderen in Soest moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Jong en oud betrekken

Het gevoel er alleen voor te staan komt in alle leeftijdscategorieën voor, waarbij onze ouderen de grootste groep vormt. Wij willen bestaande maatschappelijke en sociale verbanden versterken. Belangrijk is inwoners te stimuleren om sociale contacten op te bouwen en te blijven onderhouden alsmede hiervoor mogelijkheden te bieden. Vooral voor ouderen is dit belangrijk, mede omdat bij hen de kring van familie, vrienden en kennissen eerder kleiner dan groter wordt. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente ontmoeting in de wijken stimuleert en zo nodig ondersteunt. Locaties en/of gebouwen moeten hier wel geschikt voor zijn. Het bereikbaar maken van voorzieningen door inzet van bijv. buurtbussen en toegankelijk openbaar vervoer draagt hieraan bij.

Kunst en cultuur

Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan persoonlijke ontplooiing en aan een gevoel van verbondenheid. Laagdrempelige voorzieningen, bijvoorbeeld voor muziek en lezen moeten beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en inwoners die niet veel te besteden hebben.

Mantelzorgers ondersteunen

De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Vaak zijn zij beperkt in hun mogelijkheden een eigen leven op te bouwen, kunnen geen leeftijdgenootjes ontvangen of op sport gaan. Belangrijk is hen waar mogelijk te ondersteunen. Het bieden van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting is belangrijk. Zo nodig wordt de expertise op dit terrein binnen de gemeente uitgebreid. Het is belangrijk te onderzoeken hoe mantelzorgers kunnen worden ondersteund, of degene waarvoor men zorgt nu in onze gemeente woont of niet. Het is belangrijk dat werkgevers rekening houden met andere taken die werknemers naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk of zorgtaken.

Mobiliteit bevorderen

Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame vormen van mobiliteit zijn voor het CDA de drie pijlers in het vervoersbeleid. De doorstroming op de hoofdroutes willen we zo optimaal mogelijk maken tegen de laagst mogelijke kosten. De bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers willen we graag verder verbeteren. Soest is een goed bereikbare gemeente en binnen korte tijd, ook tijdens spitsuur, zijn omliggende steden of goed wegen te bereiken.

Ondernemerschap waarderen

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, onder meer met betrekking tot de huisvesting. Daarnaast is kennis delen belangrijk. Startende ondernemers en zzp-ers wisselen graag kennis uit en delen voorzieningen om kosten te drukken, contacten te onderhouden en efficient aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen graag ondersteunen.

Onderwijs biedt kansen

Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners. Hoewel de invloed van gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor het onderwijs. Belangrijk is dat onderwijs en lokale overheid elkaar weten te vinden om goede afspraken te maken over de aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdzorg. Ook omdat voor wat betreft preventie de scholen een belangrijke signalerende rol hebben.

Regels handhaven

Veiligheid is een basisbehoefte in een samenleving. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op verkeersoverlast, een veilige schoolomgeving en openbare ruimte en op overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Rust en ontmoeting zijn waardevol

Het CDA hecht aan de zondag als de dag die in onze cultuur is uitgegroeid tot een moment van rust, bezinning en ontmoeting. Allereerst vanuit onze christelijke achtergrond: zes dagen in de week om te werken en één dag voor rust, sociale ontmoetingen, mantelzorg, kerkgang etcetera.

Samenwerken in de regio

Soest is sterk verbonden met andere gemeenten in de regio. Samenwerking is op diverse terreinen belangrijk. Bijvoorbeeld op ruimtelijk gebied om de omvang van woningbouwplannen af te stemmen en op het gebied van zorg om afspraken over de inkoop van jeugdzorg goed te regelen.

Sport- en verenigingsleven

Verenigingen, voortkomend uit het initiatief van inwoners zelf, zijn het sociale cement van de Soester samenleving. Of het nu gaat om sport, cultuur, natuur of welk ander onderwerp dan ook. Het CDA onderkent dan ook het grote belang van een bloeiend verenigingsleven in Soest en Soesterberg. Vrijwilligers, waar dan ook actief, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van Soest en Soesterberg. Zij verdienen dan ook ondersteuning vanuit de gemeente. Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. De kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport zijn minder hoog dan zorgkosten.

 

Toerisme bevorderen

Soest heeft alle troeven in handen voor verdere ontwikkeling van toerisme. Veruit de meeste toeristische uitgaven worden nog steeds gedaan in de directe omgeving van de consument. Toerisme biedt een scala aan werkgelegenheid, variërend van complex management tot aan bediening en schoonmaak. Er zijn trekpleisters van diverse omvang zoals het Nationaal Militair Museum, Museum Soest, molen de Windhond, de Paltz, de Soester duinen, de Eem en de bossen. Lokaal ondernemerschap zou extra gestimuleerd kunnen worden om meer mogelijk te maken. Belangrijk is aan te blijven sluiten op regionale initiatieven zoals Regionaal Bureau voor Toerisme (RTB) Heuvelrug & Vallei.

Veilige buurten

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties vooral bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Kinderen moeten veilig naar school of naar sport kunnen lopen en fietsen. Daarom wil het CDA in kinderrijke buurten, en op de hoofdwegen waar kinderen en jongeren vaak oversteken, een gerichte aanpak van overlast en verkeersonveilige situaties realiseren. In straten in de omgeving van deze voorzieningen en op de hoofdwegen worden snelheidsverlagende maatregelen genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en is de verkeerssituatie ingesteld op het langzame verkeer.

Werk bieden

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk geworden voor het toeleiden naar werk voor mensen die niet zelfstandig een inkomen kunnen verwerven. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor iedereen. Werk is belangrijk voor inkomen en kan helpen bij zelfontplooiing en het onderhouden van sociale contacten. Voor mensen voor wie betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Een tegenprestatie is een goed middel om mensen te activeren die een uitkering ontvangen om te participeren in de maatschappij. Actief worden is beter voor henzelf, hun omgeving én voor de samenleving. De tegenprestatie kan óók een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan, met name voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te raken. Belangrijk is hier op in te zetten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. Die inzet verdient echter wél waardering van de samenleving.

Wonen in Soest voor jong en oud

Het CDA vindt het belangrijk dat Soest een plek blijft waar jong en oud kan wonen. Je groeit er op, gaat er naar school, je sport er, je gaat studeren en vertrekt misschien naar Utrecht, Amsterdam of Maastricht, maar je komt regelmatig weer even terug voor je familie- en vriendenkring. Als je je eerste baan hebt, kun je er terecht voor een betaalbare woning en als het gezin uitbreidt kun je in Soest blijven wonen, kunnen je kinderen er naar school en naar een vitale sportvereniging. Nog later, als de kinderen het huis uit zijn, kun je zelf kleiner gaan wonen en heb je zorgarrangementen die bij die levensfase passen; kortom: je kunt, als je dat wilt, je gehele leven in Soest of Soesterberg blijven wonen.

Wonen met welzijn en zorg

De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis verstrekken en nog beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van de inwoners. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten.

Woningmarkt die werkt

De woonwensen van de Soester inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid en het woonbeleid moet gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij woonwensen en woningen die levensloop bestendig zijn.Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA graag in duurzame woningen. Dat doen we vooral door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het maken van afspraken met woningbouwcorporaties over verduurzamen en investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (sportclubs, scholen).

Zorg geld goed besteden

De opgave voor de gemeente Soest is om goede zorg te leveren voor het bedrag dat ze daarvoor beschikbaar heeft. Voor ons is het uitgangspunt: ‘Rijksgeld bestemd voor de zorg wordt besteed aan zorg’. Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg verbeteren. Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg en het resterende deel toe te voegen aan de reserve voor het sociaal domein. Daarmee kan straks ook echt voor minder geld goede zorg worden geleverd, maar kunnen onverhoopte tegenvallers toch worden opgevangen.

Zorgkosten door preventie laag houden

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. De opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren. De kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport zijn minder hoog dan zorgkosten. Preventie is dan ook beter dan genezen; iedereen is gebaat bij goede voorlichting over bijv. roken, alcohol- en drugsgebruik, gokverslaving en gezonde voeding. Voorlichting over de effecten van sport, goede voeding en leefgewoonten hoort daar bij, alsmede concrete acties zoals de verkrijgbaarheid in kantines van sportverenigingen en scholen van alleen gezonde producten.

Zorg op maat leveren

Het CDA wil dat de mens centraal staat in de zorg, zowel bij het verlenen van de zorg als bij de bekostiging ervan. Daarom zijn we voorstander van persoonsvolgende bekostiging waar dat kan. Het vragen van een eigen bijdrage is niet vreemd, maar we willen niet dat mensen daarom zorg mijden. Een stapeling van eigen bijdragen willen we voorkomen. Het is beter en vaak ook goedkoper om zo vroeg mogelijk zorg te kunnen bieden.

Zorg toegankelijk houden

Sociaal team en jeugdteam functioneren in het algemeen goed in Soest. Van doorslaggevend belang is wel dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren op het juiste moment naar de meest adequate zorg worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Soms kan beter bij een andere gemeente worden aangesloten. Essentieel is ook dat ouders niet een zoektocht hoeven te ondernemen om ondersteuning te krijgen.